Adatvédelmi tájékoztató

 1. Az adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő:

Fairplay Communications Kft.

Székhely:

1137 Budapest, Szent István park 20/b V/42.

Postacím:

1137 Budapest, Szent István park 20/b V/42.

E-mail:

peter.gaspar@warroom.hu

Telefon:

+36 (20) 2060048

 

 

Adatvédelmi tisztviselő: Gáspár Péter (peter.gaspar@warroom.hu)

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.2.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

 

  1. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

 

3.1 A kezelt adatok köre és célja

Név

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából

Email cím

Az ügyfelekkel azonosítás és kapcsolattartás céljából.

Telefonszám

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából


3.2. Az adatkezelés időtartama

A Fairplay Kft. az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott eljárásra vonatkozó törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

3.3 A személyes adatok továbbítása:

 Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó: NetMasters Europe Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
A kezelt adatok köre: Az érintett által a weboldalon megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalon keresztül regisztráltak.
Az adatkezelés célja: Az ügyfélkapcsolat lehetővé tétele illetve a http://warroom.hu weboldal megfelelő működése.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag a Fairplay Communications Kft., mint adatkezelő, illetve a Fairplay Communications Kft. által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai férhetnek hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.

A Fairplay Kft. kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Fairplay Communications Kft.-ot, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes adatokat a Fairplay Communications Kft. szerződött partnere (3.3-es pontban felsorolt) kezeli. A Fairplay Communications Kft. megfelelő körültekintéssel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Fairplay Communications Kft.-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Fairplay Communications Kft.
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési céllal;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

 

 • a Fairplay Communications Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a Fairplay Kft. rendelkezésére);

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Fairplay Communications Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy - az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy a Fairplay Communications Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A Fairplay Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Fairplay Communications Kft.-tól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Fairplay Communications Kft. abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az tárolásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Fairplay Kft. a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Fairplay Communications Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a Fairplay Communications Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Fairplay Communications Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Fairplay Communications Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Fairplay Communications Kft.-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Fairplay Communications Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu